ประกาศการรายงานตัวโควต้าเรียนดี ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558

 

http://cit.kmutnb.ac.th/main/wp-content/uploads/2015/03/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-2558.pdf

 


ประกาศผลสอบโควต้านักศึกษาเรียนดี

ประกาศผลสอบโควต้านักศึกษาเรียนดีเพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี 4 ปี

ประกาศผลสอบโควต้านักศึกษาเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2-3 ปี) และ หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี


ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดี

ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อนักศึกษาสอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี
ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อนักศึกษาสอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2-3 ปี (ต่อเนื่อง)
ดาวน์โหลดไฟล์ตารางห้องสอบสัมภาษณ์


ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการโควตาเรียนดี เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัย ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2-3 ปี) และหลักสูตรเทียบโอน 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2558 นั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์และประกาศผล สอบคัดเลือก วันสอบสัมภาษณ์เดิม วันที่ 24 มกราคม 2558 เปลี่ยนเป็น วันที่ 31 มกราคม 2558 และ วันประกาศผลสอบคัดเลือก เดิมวันที่ 30 มกราคม 2558 เปลี่ยนเป็น วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 (ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงวันสัมภาษณ์)
 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การสมัครเข้าศึกษาต่อโควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ประจำปีการศึกษา 2558

 

ประกาศ


การอัพรูปต่างๆ ของนักเรียนสำหรับโรงเรียน กรุณาใช้เลขบัตรประชาชน และ รหัสผ่านของนักเรียนในการอัพโหลด

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีนโยบายให้โควตาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

  1. นักศึกษารับ Password ในการเข้าระบบสมัครสอบคัดเลือกออนไลน์ได้ที่งานวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63 ในวันที่ 5 มกราคม 2558
  2. นักศึกษาเข้าระบบสมัครสอบคัดเลือกออนไลน์ระหว่างวันที่ 5-12 มกราคม 2558 โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็น Username และใช้ Password ที่งานวิชาการกำหนดให้
  3. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ

 

สำหรับนักศึกษาเรียนดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี
เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้แก่นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้เข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 นักศึกษาสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยสมัครทางออนไลน์ที่ www.quota-cit.com

สำหรับนักศึกษาเรียนดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2–3 ปี)
เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้แก่นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2-3 ปี) และหลักสูตรเทียบโอน 3 ปี ในสาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 นักศึกษาสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยสมัครทางออนไลน์ที่ www.quota-cit.com

ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกออนไลน์

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ
2. กรอกข้อมูลการสมัคร
3. แนบไฟล์รูปถ่ายประจำตัว
4. แนบไฟล์ระเบียนการศึกษา (ผลการเรียน)
5. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัคร
6. ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
7. ตรวจสอบสถานะการสมัครผ่านทางระบบออนไลน์
8. พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร

มีปัญหาการสมัคร/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6201,6239
เว็บไซต์หลักการรับสมัคร http://www.quota-cit.com

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ดูระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี more
สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2558 more

กำหนดการสำหรับโควตาเรียนดี

สมัครสอบคัดเลือกออนไลน์5 มกราคม 2558 ถึง 12 มกราคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 19 มกราคม 2558
สอบสัมภาษณ์31 มกราคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก 6 กุมภาพันธ์ 2558